Hartë interaktive

Grafiku i rezultateve progresive ne shkalle vendi

* Perqindja e pjesmarrjes te votuesve nga qendrat e votimit qe kane derguar te dhena
** Përqindja e votave të vlefshme nga qëndrat e votimit që kanë dërguar të dhena.